הביטוי חשבון מוגבל הוא ביטוי מאיים, אשר טומן בחובו לא מעט מבוכה, אלא שמלבד התחושות הסובייקטיביות הללו ל חשבון מוגבל השלכות רבות וברות השפעה על ההתנהלות הכלכלית היום יומית וארוכת הטווח, בעבור אנשים פרטיים ובעלי עסקים כאחד.

דיני חשבון מוגבל נגזרות ממספר סוגים של הגדרות, הקובעות איך חשבון מוגבל ישפיע על בעליו, על מיופה הכוח בחשבון כמו גם על חשבונות נוספים שברשותו:

חשבון מוגבל: סוג זה של הגבלה מתייחס ליכולתו של בעל החשבון למשוך המחאות. הגבלה רגילה על החשבון תקפה למהלך של שנה אחת וקובעת כי בעל החשבון לא יוכל למשוך המחאות ולהיות זכאי להחזקת פנקסי המחאות. אין כל מגבלה על מתן אשראי בחשבון או התנהלות שוטפת בכרטיסי אשראי במידה ומצב החשבון מאפשר זאת ועל פי שיקול דעת הבנק.

חשבון מוגבל חמור– מצב זה מתייחס למגבלות חמורות יותר המוטלות על בעל החשבון המוגבל, ומתייחס לכלל חשבונות הבנק של הלקוח או מיופי כוח בחשבון מטעמו. חשבון מוגבל חמור תקף למהלך של שנתיים ימים ומגבלת ההמחאות החלה על בעל חשבון מוגבל רגיל חלה גם על הגבלה חמורה זו.

חשבון מוגבל מיוחד– בעוד ששתי ההגבלות המוזכרות לעיל נמצאות בסמכות ולהחלטת הבנק על פי פרמטרים קבועים, חשבון מוגבל מיוחד נתון לקביעתו של בית המשפט, הוצאה לפועל או בית דין רבני. הגבלת חשבון מיוחד תיקבע מראש בצו הקובע זאת, ותימשך בין שנה אחת ולכל היותר למשך חמש שנים. לאחר הכרזת החשבון כמוגבל ודיווח על כך לבנק ישראל- אין הבנק יכול לבטל את המגבלה בתואנה כלשהי ובמהלך חד צדדי.

חשבון מוגבל לסוגיו מתייחס לסנקציות המוטלות על הלקוח לאחר שלאורך זמן ובמספר סיטואציות לא עמד בהתחייבויותיו שחולקו בתצורת המחאות. לא תמיד קיים קשר בין מצבו הכלכלי של הלקוח והכנסותיו והכרזה על היותו בעל חשבון מוגבל, שכן ניתן לנהל חשבון גם מהכנסות נמוכות במיוחד ללא פיזור התחייבויות חסרות כיסוי, לעומת חשבונות המגלגלים מאזני ענק של הכנסות והוצאות ללא ניהול אחראי ותוך פיזור המחאות חסרות כיסוי.

למרות שבמערכת הבנקאית רואים את תופעת פיזור ההמחאות ללא כיסוי כמכת מדינה אשר לה נפגעים רבים, החוק ומערכת הנהלים הבנקאיים שומרים על הלקוח מפני הטלת מגבלה באופן לא אחראי וללא הצדקה מובהקת, ומתייחס למספר מקרים בהם השבת ההמחאות לא תיספר לצורך הגבלת החשבון. בעלי חשבונות מוגבלים אינם מחויבים לקבל את החלטת הבנק כאורים ותומים ורשאים (ואף מומלץ עבורם) להיוועץ בעורך דין המומחה בעגה הבנקאית, ואף לערער על ההחלטה  חשוב לדעת כי בחלק ניכר מן המקרים ערעור כזה יתקבל על ידי הבנק, אשר לו טווח זמן בו הוא יכול לבטל את ההחלטה אל מול רישומי בנק ישראל ללא כל כתם או רבב בשמו של הלקוח.